พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นกรณีการป้องกัน บำบัดและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคต

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุข

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีลงนาม

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น กรณีการป้องกัน บำบัดและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคต” ผ่านระบบ Video Conference : Zoom Meeting โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) กล่าวรายงาน  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามระหว่าง 4 หน่วยงาน  ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี)  และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล)  โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)  และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ) เป็นสักชีพยาน  และมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก 28 แห่ง เข้าร่วมสังเกตการณ์นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว