ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ บิดาของนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ถึงแก่กรรม สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้กำหนดร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ อาคารอเนกประสงค์มูลนิธิประสาทบุญสถาน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Read more

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเป็นประธาน

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเป็นประธาน พร้อมทั้งแถลงนโยบายการบริหารงานสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการทุกท่าน อาทิเช่น การแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน การหารายได้เข้าสมาคม ฯลฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น (Zoom Meeting) ณ ห้องไอวี่ ๓ ชั้น ๒ โรงแรม ทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าประชุม “การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพช่องปากสู่ประชาชน”

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๕๕ – ๑๐.๑๕ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกและรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิด้านสุขภาพช่องปากในหน่วยบริการที่ถ่ายโอนภารกิจไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพช่องปากสู่ประชาชน” ณ โรงแรม ทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ประชุมรับฟังความคิดเห็นบัญชีบริการขั้นพื้นฐาน (บจฐ.) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของ บจฐ. ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ มาตรา ๕๒- ๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสมาคมฯ ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายท้องถิ่นสมาคมฯ นายโพยม สุระสัจจะ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ประชุมรับฟังความคิดเห็นบัญชีบริการขั้นพื้นฐาน (บจฐ.) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของ บจฐ. ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ มาตรา ๕๒- ๖๓ ภายใต้โครงการเพื่อการศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และนำไปสู่การพัฒนาระบบรายงานและติดตามการดำเนินการตามหน้าที่ของรัฐ โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ“การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายนายชาตรี ศรสันต์ หัวหน้าสำนักงานสมาคมฯ ,นายโพยม สุระสัจจะ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ,นางพะเยาว์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการคลังและพัสดุ ,นางสาวบุญตา บางใย หัวหน้าฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ“การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ เกษตรแบบยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงานและเป็นประธานในพิธี, นายอนุวัช วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นผู้กล่าวรายงาน ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วยนายก อบจ. ประธานสภา อบจ. และปลัดอบจ.เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(ISEDZ) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(ISEDZ) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,สมาคมสถาบันทิวา,ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,XIANG Institute Singapore,สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย,สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี และกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดจันทบุรี และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาอาคารต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน (R&D for SE) ณ ห้องประทุมราชพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นำโดยนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายก อบจ. อำนาจเจริญ ในฐานะประธานพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อม ท่านนายก ท่าน ปลัด อบจ. และ ประธานสภา อบจ. ทั้ง ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมสมาพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งหารือเรื่องการบริหารจัดการ ภารกิจ และวิธีการประชุม พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้คณะกรรมการสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยจัดการประชุมหมุนเวียนไปแต่ละจังหวัดในสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการดำเนินกิจการของสมาพันธ์ฯ ต่อไป ณ ห้องประทุมทิพย์ ชั้น ๕ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีเหตุการณ์ผลิตพลุระเบิด จ.สุพรรณบุรี

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงานสมาคมฯ นายทินกฤต ปีดแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายโพยม สุระสัจจะ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นางพะเยาว์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการคลังและพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีเหตุการณ์ผลิตพลุระเบิด ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Read more