ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่นสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับทางคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท้องถิ่นสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับทางคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ท่านอาจารย์ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมตัวแทน ๓ สมาคม ท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม / ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น /ผู้แทนสำนักงบปนะมาณ / ผู้แทน สนง. กฤษฎีกา /ผู้แทน สนง. เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นต้น ณ ห้องประชุม ๑๐๗ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบและหารือโดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาอุปสรรคด้านการเกษตรในพื้นที่ อบจ. และภาพรวมทั้ง ๔ ภาค

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายธนาธิป ทองเจิม นายกอบจ.พังงา,นายไพเจน มากสุวรรณ นายกอบจ.สงขลา,นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกอบจ.พัทลุง ,นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ,พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกอบจ.มุกดาหาร ,นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกอบจ.น่าน ,นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.เชียงราย , นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด ,นายอัครา พรหมเผ่า นายกอบจ.พะเยา , นายธนกร บริสุทธิญานี นายกอบจ.ระนอง นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงาน ผอ.สำนักงานสมาคมฯ ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าพบและหารือโดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง อธิบดีแต่ละกรมมาร่วมประชุม อาทิ กรมชลประทาน / กรมประมง / กรมพัฒนาที่ดิน / กรมวิชาการเกษตร/ กรมปศุสัตว์ / กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้นเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านการเกษตรในพื้นที่ อบจ. และภาพรวมทั้ง ๔ ภาค พร้อมรับนโยบายกับรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าส่วนงานฯ ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายท้องถิ่น นายทินกฤต ปีดแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายโพยม สุระสัจจะ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นางสาวบุญตา บางใย หัวหน้าฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meetings ณ ห้องประชุมบางภูมิ ชั้น ๒ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งแระเทศไทย

Read more

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้มาร่วมประชุมฯเพื่อเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงานสมาคม ได้มาร่วมประชุมฯเพื่อเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดงานเทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จะจัดขึ้นที่ ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิยาลัยขอนแก่

Read more

ร่วมงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยประเมินผลนโยบายการถ่ายโอนโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงาน สมาคมฯ ดร. ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายท้องถิ่นสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย และนายทินกฤต ปีดแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสมาคมฯ เข้าร่วมงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยประเมินผลนโยบายการถ่ายโอนโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ได้รับทุนวิจัยอุดหนุนจาก สถาบันวิจัยสาธารณสุข “สวรส.”) ชึ่งมีคณะวิจัยนำโดย ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต (หัวหน้าคณะวิจัย) และมีนายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาคณะวิจัย

Read more

ถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.” จ.เพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายโพยม สุระสัจจะ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ เข้าร่วมถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.”โดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สิบตำรวจโทเสน่ห์ อินการทุม รองปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อบจ.เพชรบูรณ์ พาเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมด้วยได้สัมภาษณ์,นางสาวปริญญา เขียวอมร ผอ.รพ.สต.ท่าพล ในจังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย วางหรีดเคารพศพและสวดอภิธรรมคุณพ่อใจ ศรีแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ วัดนาสา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย วางหรีดเคารพศพและสมทบทุนบำเพ็ญกุศลศพ สวดอภิธรรมคุณพ่อใจ ศรีแก้ว บิดาของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

Read more

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพกำหนดการสวดพระอภิธรรม คุณพ่อใจ ศรีแก้ว อายุ ๙๒ ปี บิดาของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพกำหนดการสวดพระอภิธรรม คุณพ่อใจ ศรีแก้ว อายุ ๙๒ ปี บิดาของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ วัดนาสา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมอบหมายให้นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชูพงศ์ คำจวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครด้วยนะคะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมฯ สมาคมอบจ.ฯ

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นายชูพงศ์ คำจวง อุปนายกสมาคมฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมฯ สมาคมอบจ.ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

Read more