โครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรค

โครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรค

โครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระหว่างวันที่19- 20 กันยายน 2563

ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ  & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร