ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ